Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN IT&M B.V. TE EINDHOVEN, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE EINDHOVEN ONDER NUMMER 17283374

 

Artikel 1: Algemeen

1.1       IT&M B.V. is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zal hierna worden aangeduid met IT&M.

1.2       Onder “Afnemer” wordt verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie IT&M haar aanbiedingen/adviezen richt, alsmede degene die aan IT&M een opdracht verstrekt c.q. met wie IT&M een overeenkomst aangaat en voorts (rechts-)personen waarmee IT&M in enige rechtsbetrekking staat.

1.3    Onder “Product” wordt verstaan al hetgeen onderwerp is van de aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, in de ruimste zin des woords, mede, maar niet uitsluitend, inhoudende diensten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en

overeenkomsten waarbij IT&M, hierna te noemen IT&M, goederen en/of diensten van welke aard ook aan Afnemer levert.

2.2    Deze voorwaarden worden geacht door Afnemer bij iedere volgende van IT&M ontvangen aanbieding, met iedere IT&M aangegane rechtsbetrekking en met iedere IT&M gesloten overeenkomst stilzwijgend te zijn geaccepteerd.

2.3 De toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden wordt uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 3: Aanbieding en offertes

3.1    Alle aanbiedingen en andere uitingen van IT&M zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2    Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door of namens Afnemer verstrekte gegevens. Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens Afnemer aan IT&M verstrekte gegevens.

3.3    Een aanbieding wordt geacht te zijn vervallen indien dit niet binnen veertien dagen na ontvangstdatum van de aanbieding is aanvaard.

 

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

4.1    Een overeenkomst komt tot stand nadat IT&M de door Afnemer gedane bestelling uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Indien de schriftelijke aanvaarding afwijkingen van de bestelling bevat, dient de Afnemer dit schriftelijk binnen 48 uren na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding aan IT&M door te geven, in gebreke waarvan IT&M bij levering conform de schriftelijke aanvaarding geacht wordt conform de met Afnemer gesloten overeenkomst te hebben geleverd.

4.2    Voor zover zich bij de uitvoering van de aanvaarde bestelling onvermijdelijke afwijkingen voordoen, zal IT&M Afnemer hierover onverwijld inlichten. Wijzigingen in de bestelling, nadat deze is aanvaard, dienen door Afnemer schriftelijk binnen 48 uren na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding aan IT&M te worden meegedeeld. Wijzigingen zijn van kracht door en vanaf de schriftelijke aanvaarding daarvan door IT&M of vanaf het moment dat conform de gewijzigde bestelling wordt geleverd.
 

Artikel 5: Prijs en betaling

5.1    De prijzen zijn exclusief belastingen, verzendkosten, verzekering en installatie. Een tussentijdse verandering van valutakoersen, invoerrechten, verzekerings- en vrachttarieven en aankoopprijzen voor het Product en/of voor bestanddelen en diensten, kunnen door IT&M worden doorberekend aan Afnemer.

5.2    Klachten met betrekking tot de verzonden facturen worden alleen in behandeling genomen indien deze binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk bij IT&M zijn ingediend. IT&M is niet gehouden een klacht over een factuur in behandeling te nemen, zo lang Afnemer niet aan alle verplichtingen jegens IT&M voldoet. Klachten over de factuur ontheffen Afnemer ook niet van betalingsverplichtingen.

5.3    Betaling geschiedt gelijktijdig met de bestelling of, indien overeengekomen, binnen veertien dagen na factuurdatum. Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

5.4    Indien Afnemer de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Afnemer, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim en is Afnemer over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. IT&M is gerechtigd haar activiteiten geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien Afnemer niet, niet-tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen, of bij twijfel aan de kredietwaardigheid van Afnemer, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, IT&M is niet gehouden tot enige vergoeding van de uit de opschorting voortvloeiende schade.

5.5    Indien betaling door Afnemer niet tijdig heeft plaatsgevonden, heeft IT&M naast wettelijke rente, tevens recht op een vertragingsrente van 2% per maand over het volledig opeisbare bedrag. Alle daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief de kosten berekend door externe deskundigen, komen voor rekening van Afnemer.

5.6    De volledige vordering tot betaling is direct opeisbaar indien de betalingstermijn van de betreffende factuur is verstreken, er beslag op zaken of vorderingen van Afnemer wordt gelegd, Afnemer failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt, Afnemer wordt overgenomen, ontbonden of geliquideerd, Afnemer (natuurlijke persoon) onder curatele wordt gesteld, een beroep doet op de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen, of overlijdt, indien Afnemer zijn bedrijf stillegt of dreigt stil te leggen, of zijn crediteuren benadert inzake een schuldsaneringsregeling of afbetalingsregeling, of indien IT&M er in redelijkheid vanuit mag gaan dat de hiervoor genoemde situaties zich op korte termijn gaan voordoen.

 

Artikel 6: Levering

6.1    De levertermijnen zijn vrijblijvend en gelden slechts als streefdatum. IT&M is gerechtigd de Producten in gedeelten in plaats van in eenmaal te leveren.

6.2    IT&M is eerst in verzuim de levertermijn na te komen, nadat Afnemer na het passeren van de leverdatum IT&M schriftelijk in gebreke heeft gesteld en aan IT&M een redelijke termijn heeft gegeven om haar verplichtingen na te komen.

6.3    Overschrijding van de levertermijn geeft Afnemer noch recht op opschorting van een jegens IT&M aangegane verplichting, noch recht op het verrichten of doen verrichten van werkzaamheden of andere prestaties ter uitvoering van de overeenkomst. Overschrijding van de levertermijn geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van IT&M.

 

Artikel 7: Aanvaarding

7.1    Afnemer inspecteert de Producten onverwijld na ontvangst, in ieder geval binnen een maximum termijn van acht dagen. Zodra de maximumtermijn is verstreken, wordt Afnemer geacht dit Product te hebben aanvaard, niet van belang is of inspectie binnen de maximum termijn daadwerkelijk heeft plaats gevonden. Indien de Producten zichtbaar zijn beschadigd, kan de Afnemer weigeren de Producten in ontvangst te nemen onder vermelding van de reden van weigering op de pakbon en met schriftelijke berichtgeving van de weigering en de reden van weigering aan IT&M. Zichtbare schades bij ontvangst dienen, ook in geval van weigering van de Producten, te allen tijde door Afnemer op de originele en kopij pakbon van deze te worden aangegeven bij de transporteur en aan IT&M.

7.2    Indien Afnemer binnen de maximum termijn heeft geïnspecteerd en schriftelijk aan IT&M heeft bericht dat Afnemer tot weigering van het Product overgaat, dient Afnemer het Product onverwijld in de originele staat en inclusief verpakking te retourneren, gezamenlijk met een teruggavebriefje en het aankoopbewijs. De kosten van verzending komen voor rekening van Afnemer.

7.3    Afnemer is niet langer gerechtigd om de Producten te weigeren, indien zij niet binnen de maximum termijn heeft gereclameerd en/of IT&M niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

7.4    Reclames, waaronder begrepen reclames ten aanzien van de garantieverplichtingen, geven Afnemer nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen jegens IT&M op te schorten.

 

Artikel 8: Garantie

8.1    Op door IT&M aan Afnemer geleverde Producten wordt door IT&M geen garantie verstrekt, tenzij dit tussen Afnemer en IT&M uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Voor door IT&M aan Afnemer geleverde Producten met fabrieksgarantie gelden uitsluitend de door de fabriek gestelde garantiebepalingen. De door de fabriek verstrekte garantie en eventuele buiten de garantie door de fabriek gedane toezeggingen binden IT&M op geen enkele wijze en kunnen IT&M nimmer worden tegengeworpen.

8.2    De eventueel door de fabriek en/of door IT&M verstrekte garantie is niet van toepassing bij gebreken die zijn ontstaan door normale slijtage, door onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, door gebruik voor andere doeleinden dan de doeleinden opgenomen in de gebruiksaanwijzing van de Producten, door nalatig onderhoud, door ongelukken of door onheil zoals, doch niet uitsluitend, brand- of waterschade, of indien de Producten door derden, niet zijnde de fabriek en/of IT&M en/of door IT&M ingeschakelde derden, zijn gewijzigd of gerepareerd.

8.3    Afnemer kan slechts aanspraak maken op de uit de verstrekte garantie voortvloeiende rechten, indien Afnemer aan al zijn verplichtingen jegens IT&M heeft voldaan.

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1    Alle aan Afnemer geleverde Producten blijven eigendom van IT&M totdat alle bedragen die Afnemer aan IT&M uit hoofde van enige rechtsbetrekking met IT&M verschuldigd is, volledig door Afnemer zijn voldaan. Afnemer is, voordat IT&M voor de betreffende Producten volledige betaling heeft ontvangen, niet gerechtigd de Producten te wijzigen, te verpanden of te verkopen. Indien Afnemer de betreffende Producten zonder daartoe gerechtigd te zijn verkoopt, komen de inkomsten, voortvloeiende uit de verkoop van de betreffende Producten, aan IT&M toe.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1  De totale aansprakelijkheid van IT&M wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade, tot het maximale bedrag van de voor de betreffende Producten of de betreffende werkzaamheden bedongen prijs exclusief BTW, zoals is opgenomen in de door IT&M verzonden facturen.

10.2  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a)         redelijke kosten die Afnemer zou moeten maken om de prestatie van IT&M aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Afnemer wordt ontbonden;

b)         redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

c)          redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming op beperking van de schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze schade heeft geleid tot de beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

10.3  Aansprakelijkheid van IT&M voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Afnemer, schade, direct of indirect, waarvoor IT&M niet verzekerd is en gezien de in de branche geldende gebruiken, ook niet verzekerd had behoren te zijn en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 10.1, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.

10.4  Aansprakelijkheid van werknemers van IT&M en door IT&M ingeschakelde derden is te allen tijde en in alle omstandigheden uitgesloten. De aansprakelijkheid van IT&M wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Afnemer IT&M onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en IT&M ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat IT&M in staat is adequaat te reageren.

 
 

Artikel 11:  Overmacht

11.1  IT&M heeft het recht bij overmacht de tussen Afnemer en IT&M tot stand gekomen overeenkomst niet of niet-volledig na te komen, en de nakoming weer voort te zetten op het moment dat zulks weer mogelijk is, op welk moment IT&M ook gerechtigd is eventuele prijswijzigingen door te berekenen.

11.2  Onder overmacht zal elke omstandigheid buiten toedoen van IT&M worden verstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Onder deze omstandigheden wordt onder meer verstaan, oorlogshandelingen en oproer, rampen, brand of andere vernietigingen, zeer slechte weersomstandigheden, ziekte onder het perceel van IT&M of van de leverancier van IT&M, werknemer schade in het algemeen, werkstakingen bij IT&M of de leverancier van IT&M, mislukking bij uitvoering, bedrijfsstoornissen in iedere vorm, overheidsmaatregelen, die een wijziging in feitelijke omstandigheden met zich meebrengen, derden waarvan IT&M afhankelijk is, die niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, verlies of beschadiging tijdens het transport, etc.

11.3  Indien IT&M bij het intreden van de overmacht geheel of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is IT&M gerechtigd de reeds geleverde goederen afzonderlijk te factureren. Indien een overmacht situatie blijvend is, kan IT&M de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring gericht aan de wederpartij. Blijvende overmacht wordt in ieder geval geacht aanwezig te zijn indien de overmacht langer dan drie maanden voortduurt. Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht aan de zijde van IT&M, is Afnemer gehouden aan IT&M een vergoeding te betalen naar rato van hetgeen reeds door IT&M is gepresteerd. Geen van de partijen kan aanspraak maken op schadevergoeding in verband met de ontbinding rondom overmacht.

 

Artikel 12: Beëindiging van de overeenkomst

12.1  IT&M is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien Afnemer failliet is gegaan, het faillissement van Afnemer is aangevraagd, Afnemer in surseance van betaling verkeert of surseance van betaling heeft aangevraagd, Afnemer wordt overgenomen, ontbonden of geliquideerd, Afnemer “Natuurlijke Persoon” onder curatele is gesteld, een beroep doet op de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Persoon of overlijdt, indien Afnemer zijn bedrijf stil legt of dreigt stil te leggen, of zijn crediteuren benadert inzake een schuldsaneringsregeling of afbetalingsregeling, of indien IT&M er in redelijkheid vanuit mag gaan dat de hiervoor genoemde situaties zich op korte termijn gaan voordoen.

12.2  Bedragen die IT&M voor de beëindiging van de overeenkomst heeft gefactureerd in verband met hetgeen IT&M ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd, en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar, tenzij Afnemer overtuigend heeft aangetoond dat IT&M in verzuim verkeert en dat het uitblijven van een betaling van de bedoelde bedragen gerechtigd wordt door de tekortkoming van IT&M.

 

Artikel 13: Overige bepalingen

13.1  Op alle met IT&M gesloten overeenkomsten en eventueel daaruit volgende overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Convention on the International Sale of Goods) is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2  Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van met IT&M gesloten overeenkomsten, dan wel die ontstaan naar aanleiding van door IT&M gedane aanbiedingen, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, tenzij IT&M voor een andere rechter kiest.

13.3  Voor zover enige tussen partijen geldende bepaling wegens strijd met rechtsvoorschriften nietig zou zijn, blijven de overige rechten en verplichtingen tussen partijen onaangetast, met dien verstande, dat partijen gehouden zijn om zich te gedragen overeenkomstig verbintenissen en verplichtingen die het effect van een nietige bepaling zoveel mogelijk benaderen, zonder in strijd te zijn met een rechtsvoorschrift.

13.4  De uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van IT&M kunnen door IT&M worden overgedragen aan (een) door haar gekozen derde(n).  Afnemer is daarentegen niet bevoegd de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en rechten overdragen aan een derde(n).

13.5  Alle kennisgevingen van Afnemer aan IT&M dienen schriftelijk te gebeuren. Klachten, ingebrekestellingen, weigering (reclame) van het Product, claims onder de op het Product van toepassing zijnde garantiebepalingen en aansprakelijkheidstellingen dienen per aangetekende post te gebeuren.

IT&M

High quality kitchen appliances

Park Forum 1110
Bedrijfsnummer 6066
5657 HK Eindhoven
+31 (0)40-290 11 30
info@itmonline.nl

Merken

 • Espressions
 • Turmix
 • Novis
 • Dualit
 • Breville
 • FoodSaver
 • Crock-Pot

 • Oster
 • Lelit
 • ECM Manufacture
 • Moccamaster
 • Baratza
 • Cafelat
 • Barista Tools
 • Caffe con Amore